הוצאה לפועל – כיצד לפעול מרגע פתיחת תיק בהוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל נועדה על מנת לאפשר לנושה לגבות את חובו מן החייב לפי פסק דין או שטר בו מחזיק הנושה. מרגע פתיחת התיק בהוצאה לפועל, קיימות הגבלות שההוצאה לפועל רשאית להחיל על החייב, כגון עיקולי מקרקעין ומיטלטלין, וכן הגבלות נוספות אשר יפורטו בהמשך הכתבה. רצוי שהחייב יתייעץ עם עורך דין בטרם יפעל בנוגע לתיק ההוצאה לפועל. זאת, הואיל ולחייב קיימות דרכים בעזרתן הוא עשוי להקל במצבו, כדוגמת בקשה לאיחוד תיקים, בקשה לעיכוב הליכים ובקשות נוספות אשר יבוארו בהמשך הכתבה.

פתיחת תיק הוצאה לפועל ופעולות אפשריות

פתיחת תיק בהוצאה לפועל, הינה פעולה המשמשת את הצד הזוכה בפסק דין (להלן – "הזוכה") שנפסק על ידי בית הדין המוסמך או בית המשפט, כנגד הצד המפסיד בפסק הדין (להלן –  "החייב").  בנוסף, באמצעות ההוצאה לפועל רשאי הזוכה לגבות מהחייב סכום כסף, על ידי שטר חוב, המחאה, שטר משכנתא, מקרקעין ועוד. ככלל, משמעות פתיחת תיק בהוצאה לפועל הינה חיוב של החייב לשלם לזוכה את אשר נקבע בפסק הדין (להלן – "הסכום"). נקיטת הליכי הוצאה לפועל נעשים רק לאחר שהחייב לא שילם לזוכה את הסכום מאי אלו סיבות, ולא לפני שנשלחה אזהרה מראש לחייב, המורה על כוונת הזוכה לנקוט בהליכי הוצאה לפועל באם החייב לא ישלם את הסכום.

 

על אף האמור לעיל, קיימות מספר בקשות אותן יכול להגיש החייב להגיש במטרה להקל במצבו:

 • ערעור על פסק הדין – היה והחייב חולק על החלטת בית המשפט, באפשרותו לערער על פסק הדין, בעזרת הגשת ערעור מפורט. את הערעור יש להגיש תוך פרק הזמן המצוין בחוק.
 • התנגדות לביצוע שטר –  התנגדות אשר מוגשת במקרים בהם תיק ההוצאה לפעול נפתח בשל שטר או המחאה עליהם חתום החייב, והלה סבור כי לא הייתה עילה מוצדקת לביצוע השטר המקורי.
 • 'טענתי פרעתי-  בקשה שהחייב מגיש אם טוען כי פרע את חובו או שאינו חייב עוד למלא אחר פסק הדין מכל סיבה אחרת. .
 • בקשה לאיחוד תיקים – במצב בו נפתחו כנגד החייב מספר תיקים, ניתן להגיש בקשת 'איחוד תיקים'. פירושו של דבר, החייב מבקש לאחד את כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו לתיק אחד. מעתה, ישלם החייב מדי חודש סכום המהווה אחוז מסוים מהחיוב    (בדרך כלל – 3 % מהחיוב). יש לציין כי הבקשה מוגשת בלשכת ההוצאה לפועל המרכזת את מספר התיקים הגבוה ביותר כנגד החייב. עוד יש לציין, כי על החייב לעמוד במספר תנאים כגון אי קיום בקשת פתיחת תיק בעבר, חובת הגילוי ועוד.
 • בקשה לפסק דין הצהרתי – פסק דין הצהרתי נועד להגן מפני עיקולים על רכוש של גורם שלישי, הקשור לחייב במידה כזו או אחרת. לדוגמה, אם החייב מתגורר בדירה עם שותף, והזוכה מבקש לעקל את מיטלטלין הקיימים בדירה. השותף יכול לטעון כי המיטלטלין שייכים לו בעזרת הצגת מסמכי המורים על כך, ולמנוע מן הזוכה לעקל את המיטלטלין בדירה.
 • בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים – חייב המוגבל באמצעים, דהיינו – אין ביכולתו לעמוד בשיעור הסכום שנקבע, יכול להגיש בקשה מיוחדת לתשלום הסכום, בהתאם למסוגלותו האישית. יש לציין כי לבקשה יש לצרף הצהרת הון של החייב, המוכיחה את מוגבלותו הכלכלית.
 • בקשה להפטר לפי חוק ההוצאה לפועל-  חייב הנמצא ב"איחוד תיקים" מעל 4 שנים, יכול לבקש בתנאים מסויימים הפטר בדומה להליכים לפי פקודת פשיטת הרגל.

 

הליכים נפוצים נגד החייב בהוצאה לפועל

כאשר נפתח תיק בהוצאה לפועל נגד החייב, עומדות נגדו מספר הגבלות והליכים אפשריים :

 • עיכוב יציאה מהארץ – צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן לפי רוב בשל חשש שהחייב יברח מהארץ מבלי לשלם את הסכום. לחייב קיימת זכות להגיש בקשה לביטול צו זה באמצעות הגשת בקשת 'ביטול עיכוב יציאה מהארץ', המפרטת את מטרת היציאה לחו"ל. רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו, באם ישתכנע כי היציאה מהארץ נועדה למטרה מוצדקת והכרחית ורשאי לדרוש ערבויות לחזרת החייב מן הארץ.
 • עיקול מיטלטלין – ההוצאה לפועל רשאית לעקול נכסי מיטלטלין של החייב, ומכירתם לציבור לכל המרבה במחיר. נכסים אלו כוללים אף זכויות עתידיות כגון דמי שכירות, שווי מניות ועוד. החוק מורה על כך שאת המיטלטלין הבסיסיים, ההכרחיים למחיית החייב, כדוגמת כלי מיטה ומזון, אין לעקל.
 • עיקול מקרקעין – עיקול מקרקעין השייכים לחייב, כגון דירה, שטח חקלאי ועסק, ומכירתם לציבור לכל המרבה במחיר. היה והמקרקעין המעוקלים שימשו בעבר את החייב למגורים, הזוכה חייב לדאוג לחייב לדיור זמני חלופי.
 • עיקול בידי צד שלישי – פעולת עיקול צד שלישי גורמת להעברת כל הנכסים השייכים לחייב – יתרה וחסכונות בחשבון הבנק, נכס ממשי או עתידי ועוד, לידי גורם שלישי אשר יהיה מוסמך לטפל בהם.                                                                                    על כל העיקולים, ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל, שפירושה – הפסקה זמנית של כל הליכי גביית הסכום וההגבלות שניתנו על החייב. את הבקשה הזו יש להגיש בתוספת נימוקים, הואיל והחוק מאפשר לעכב הליכים במקרים מסוימים בלבד.
 • כונס נכסים – רשם ההוצאה לפועל עלול למנות כונס נכסים לנכסי החייב. הדבר ייעשה אם הרשם יסבור שכונס הנכסים עשוי לסייע לביצוע תשלום הסכום. כונס הנכסים יוכל לנהל את הנכס, למכור אותו, לממש אותו, או לבצע בו את הוראות ההוצאה לפועל.

 

זה לא סוף העולם

אמנם, פתיחת תיק בהוצאה לפועל היא מצב מתסכל מאוד ולעיתים אף מגבילה את חיי היום – יום. על אף כל זאת, קיימות פעולות רבות אותן ניתן לבצע במטרה להקל על החייב, וניתן להתמודד עם הליך ההוצאה לפועל והשלכותיו. נוסף על כך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני ביצוע כל פעולה בתיק.

ליצירת קשר

כתובת: מגדל היובל ק' 9, עין הקורא 10, ראשל”צ

טלפון: 077-9974549

פקס: 03-9563287

דוא"ל: